متن آهنگ علی جان حمید یاندیم آی آمان

 

♪♪♪ یاندیم آی آمان آی آمان

اولدوم آی آمان آی آمان ♪♪♪

♪♪♪ سودیم آی آمان آی آمان نینیم

ترک ایلیب گدین منی ♪♪♪

♪♪♪ وردین منه دردی غمی

ترک ایلیب گدین منی ♪♪♪

♪♪♪ وردین منه دردی غمی

سوجم من ینه سنی ♪♪♪

♪♪♪ سوجم من ینه سنی

سوجم من ینه سنی ♪♪♪

♪♪♪ یاندیم ای آمان ای آمان

اولدوم آی آمان آی آمان ♪♪♪

♪♪♪ سودیم آی آمان آی آمان نینیم

عهد الیب توتوخ دله ♪♪♪

♪♪♪ بل باغلیب وردیک اورک

اینامازدیم بیلسم گرک نینیم ♪♪♪

♪♪♪ اینامازدیم بیلسم گرک نینیم

یاندیم آی آمان آی آمان ♪♪♪

♪♪♪ اولدوم آی آمان آی آمان

سودیم آی آمان آی آمان نینیم ♪♪♪