متن آهنگ مازندرانی دنیا هی دنیا

 

دنیا هی دنیا دنیا هی دنیا بیمه اسیره چشمونی دلخواه

دنیا هی دنیا دنیا هی دنیا بیمه اسیره چشمونی دلخواه

یار دل نداشته یار دل نداشته ته وفا ناینی ته وفا ناینی

دنیا هی دنیا دنیا هی دنیا بیمه اسیره چشمونی دلخواه

یار دل نداشته یار دل نداشته ته وفا داینی ته وفا داینی

مگر کافری ته خدا ناینی ناینی ته خدا ناینی ناینی

دنیا هی دنیا دنیا هی دنیا بیمه اسیره چشمونی دلخواه