متن آهنگ ها دادا می دادا

 

ها دادا می دادا پلنگ زندانیه دا

ها دادا می دادا حکم آزادیه دا

ها دادا می دادا ریکا ساریه دا

ها دادا می دادا مهران قربانیه دا

♪♪♪

ها دادا می دادا هیکل ورزشیه دا

ها دادا می دادا مجید ویرگزیه دا

ها دادا می دادا چریک صحراییه دا

ها دادا می دادا سعید ویرگزیه دا