متن آهنگ امشو توام مس بکم

 

♪ دم وه دم و پیک وه پیک الان توام سرخوش بکم

♪ وه ناو محله ی عشقم خرگ خوم توام خس بکم

♪ هر که چاو وه چاو یارم یه زمانی بووه سه

♪ سری تراشم گیان برا آینه و شانه دمه دسه

♪ سری تراشم گیان برا آینه و شانه دمه دسه

♪ امشو توام مس بکم محلدان بشیوه نم

♪ وه عشق تو عشقگم زندگیم بسزنم

♪ سرگردانی عشقمه توام خوم آواراه بکم

♪ هر که رقیب منه هامه خدمتی گلکم

♪ هر که رقیب منه هامه خدمتی گلکم

♪ هر چی بدبختی کیشم وه عشق چاویل تونه

♪ گرد هر که بخنی اوه رقیب عشقی منه

♪ منالیل محله گشتیان وه گرد مه دشمنن

♪ هر جای مه پایلم بنم وه بان تو جا پایلم کنن

♪ هر جای مه پایلم بنم وه بان تو جا پایلم کنن