متن آهنگ کمان کمان بیبی

 

بیا بریم به رادیو بریم
جمعه شب است و من طولانی نخواهم شد
گوتا موهایم را برداشته ام
جمعه شب است و من طولانی نخواهم شد
من به طبقه رقص رسیدم
سطح رقص را حس کنید
من همه چیز را به من نیاز دارم
من پول نقد ندارم
من پول نقد ندارم
اما تو عزیزم
عزیزم امشب امشب سرگرم کننده ای ندارم
من عاشق تندرهای ارزان
عزیزم امشب امشب سرگرم کننده ای ندارم
من عاشق تندرهای ارزان
اما من هیچ پولی ندارم
تا زمانی که من می توانم ضرب و شتم را احساس کنم
من پول ندارم
تا زمانی که من رقص می کنم
بیا بریم به رادیو بریم
این شنبه است و من طولانی نخواهم شد
گاتا ناخن های من پاشنه بلند من را پوشانده است
این شنبه است و من طولانی نخواهم شد
من به طبقه رقص رسیدم
سطح رقص را حس کنید
من همه چیز را به من نیاز دارم
من پول نقد ندارم
من پول نقد ندارم
اما تو عزیزم
عزیزم امشب امشب سرگرم کننده ای ندارم
من عاشق تندرهای ارزان
عزیزم امشب امشب سرگرم کننده ای ندارم
من عاشق تندرهای ارزان
اما من هیچ پولی ندارم
تا زمانی که من می توانم ضرب و شتم را احساس کنم
من پول ندارم
تا زمانی که من رقص می کنم
من عاشق تندرهای ارزان
من عاشق تندرهای ارزان
من پول ندارم
تا زمانی که من می توانم ضرب و شتم را احساس کنم
من پول ندارم
تا زمانی که من رقص می کنم
آه آه
عزیزم امشب امشب سرگرم کننده ای ندارم
من عاشق تندرهای ارزان
عزیزم امشب امشب سرگرم کننده ای ندارم
من عاشق تندرهای ارزان
من پول ندارم
تا زمانی که من می توانم ضرب و شتم را احساس کنم
من پول ندارم
تا زمانی که من رقص می کنم

Come on come on turn the radio on
It؛s Friday night and I won؛t be long
Gotta do my hair I put my make up on
It؛s Friday night and I won؛t be long
؛Til I hit the dance floor
Hit the dance floor
I got all I need
No I ain؛t got cash
I ain؛t got cash
But I got you baby
Baby I don؛t need dollar bills to have fun tonight
Baby I don؛t need dollar bills to have fun tonight
But I don؛t need no money
As long as I can feel the beat
I don؛t need no money
As long as I keep dancing
Come on♪ come on♪ turn the radio on
It؛s Saturday and I won؛t be long
Gotta paint my nails♪ put my high heels on
It؛s Saturday and I won؛t be long
؛Til I hit the dance floor
Hit the dance floor
I got all I need 
No I ain؛t got cash
I ain؛t got cash
But I got you baby
Baby I don؛t need dollar bills to have fun tonight
Baby I don؛t need dollar bills to have fun tonight
But I don؛t need no money
As long as I can feel the beat
I don؛t need no money
As long as I keep dancing
I don؛t need no money
As long as I can feel the beat
I don؛t need no money
As long as I keep dancing
Oh oh
Baby I don؛t need dollar bills to have fun tonight
Baby I don؛t need dollar bills to have fun tonight
I don؛t need no money
As long as I can feel the beat
I don؛t need no money
As long as I keep dancing
La la la la la la la