متن آهنگ عباس نوذرپور امشو ایروم به تالار

 

♪♪♪ امشو ایروم به تالار بینم عروسی یارمه

♪♪♪ بش بگوم تو نامردی دل منو اشکندی

♪♪♪ بش بگوم تو نامردی دل منو اشکندی

♪♪♪ قسم هایی که تو خوردی

♪♪♪ قسم هایی که تو خوردی نمیره از یادم

♪♪♪ هزار دفعه پیچوندی ما زتو نفرت دارم

♪♪♪ هزار دفعه پیچوندی ما زتو نفرت دارم