متن آهنگ حسین طارمی گجلریم حرام حرام حرام

 

گجلریم حرام حرام حرام اونا دین گلسین

نفس آلا بیلمیر داریخر آدام اونا دین گلسین

بلکه ده منن جانمی آلماغ ایستیر او

راضیم آلسین آلسین تمام اما دین گلسین

گجلریم حرام حرام حرام اونا دیین گلسین

نفس الا بیلمیر داریخر ادام اونا دیین گلسین

بلکه ده منن جانمی الماغ ایستیر او

راضیم السین السین تمام اونا دین گلسین

آهنگ گجلریم حرام حرام حسین طارمی

ترجمه آهنگ گجلریم حرام حرام

من اونو به اندازه خودم دوست داشتم

من اونو برای قلبم همدم میدونستم

اما اون نمیدونه چه تلخی هایی کشیدم

اما اون نمیدونه یواشکی در حسرتش سوختم

شب هام حرومه بی ارزشه بهش بگین بیاد

آدم نمیتونه نفس بکشه دلتنگه بهش بگین بیاد

شایدم اون میخواد جونمو ازم بگیره

راضیم جونمو بگیره تمام اما بهش بگین بیاد

وصالمون به جدایی مبدل شد

زندگیم به ظلمت تبدیل شد

شب هام حرومه بی ارزشه بهش بگین بیاد

اونو من دوستم همدمم و سرنوشتم میدونستم

آدم نمیتونه نفس بکشه دلتنگه بهش بگین بیاد

شایدم اون میخواد جونمو ازم بگیره

راضیم جونمو بگیره تمام اما بهش بگین بیاد