متن آهنگ مهر خدا در دل من

 

مهر خدا در دل من هرچه توان در تن من

بوسه به خاکت بزنم ایران من ای وطنم

با یاد حق با عشق تو من پهلوانی می کنم

در ورزش و دانش تو را نامی جهانی می کنم

نام خدا هست به لب رسم مرام است و ادب

درشب پیروزی و در روز شکست

نام خدا هست به لب رسم مرام است و ادب

درشب پیروزی و در روز شکست

دانش اگر باشد و نیروی تنم

پرچم تو در همه جا دست من است

ما همدل ما همراه با شور و با ایمان

یک صدا میخوانیم جاویدان ای ایران