متن آهنگ وحيد رهام خاله خاله جان

 

خاله خاله خاله جان دو تا دختر داری جان یکیشو به ما نمیدی

تو بگو از ما چه دیدی تو بگو از ما چه دیدی

شوی خاله خاله جان به لبم رسیده جان تو بگو به خاله جان

یکیشو به ما نمیدی تو بگو از ما چه دیدی

بگردم مثل پروانه به دورت جانه خاله

زمین و آسمان از دستت آرامش نداره

خدا قسمت کند دختر بگیرم از تو خاله

همان دختر که چشمانش کلان مثل پیاله

♪♪♪♪

نشه دیوونه کنی منه ندی دختر به من

خاله کاری کردی که نکرده کافر بخ من

نشه دیوونه کنی منه ، ندی دختر به من

خاله کاری کردی که نکرده کافر به من

مرا هی نده آزار از این عشق شدم بیزار

و بین من و تو میکشه دیوار و بین من و تو میکشه دیوار

بگردم مثل پروانه به دورت جانه خاله زمین و آسمان از دستت آرامش نداره

خدا قسمت کند دختر بگیرم از تو خاله همان دختر که چشمانش کلان مثل پیاله

♪♪♪♪

هر دفعه دق میکنی از خاطر دخترایه

مرا میپسندی یا که جوری بگیرم برای

ببینی رساندی مرا از عاشقی خاله

مرا آرام نماندی چرا هر سو کشاندی

گهی بختم شود گهی بختم شود

بگردم مثل پروانه به دورت ، جان خاله

زمین و آسمان از دستت آرامش نداره

بگردم مثل پروانه به دورت جانه خاله زمین و آسمان از دستت آرامش نداره

خدا قسمت کند دختر بگیرم از تو خاله همان دختر که چشمانش کلان مثل پیاله