متن آهنگ وحید مرادی عاشق بیمه بزودی

 

مه کل زندگی سر دلسوزی بوده ندومبه که چسه یار دیروزی بورده

بیموعه با مه دل هاکرده بازی بورده خیانت هاکرده ولی ناراضی بورده

عاشق بیمه بزودی دلبر چه بی وجودی اسا مره بیه حالی تله سیگار دودی

مه زندگی دره یار شونه رو به نابودی عشق تره دارمه یار همش گمه حسودی

♪♪♪

آی امان امان دلخواه بیمه یه یکه و تنها آی امان امان دلخواه بیمه یه یکه و تنها

بدون تو دلبر خل بوومه خل دتر چتی سر راست هاکنم شهر آمل دتر

نتومبه هیچکسی ر دوندم دا دتر خوامه گلی بووشه مه منزل دتر

عاشق بیمه بزودی دلبر چه بی وجودی اسا مره بیه حالی تله سیگار دودی

مه زندگی دره یار شونه رو به نابودی عشق تره دارمه یار همش گمه حسودی