متن آهنگ میلاد افضلی قشنگ ساری

 

قشنگ ساری مه وطن منی جان و منی تن

بووشم من ته فدا مه وطن هسته دادا

قشنگه ساری مه وطن منه جان و منه تن

بووشم من تو فدا مه وطن هسته دادا

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

♪♫♪♫♦♪♪♫

کل ایران پا بزن همه جا ر پر بزن تره گمه من برار ساری اتا سر بزن

کل ایران پا بزن همه جا ر پر بزن تره گمه من برار ساری اتا سر بزن

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

♪♫♪♫♦♪♪♫

ای خدا ای خدا بووشم من چلچلا پر بزنم ای خدا شسه بیرم دلبرا

ای خدا ای خدا بووشم من چلچلا پر بزنم ای خدا شسه بیرم دلبرا

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

♪♫♪♫♦♪♪♫

ساری وچون خدا همه پاک و بی ریا همه هستنه پهلوون با صفا و مهربون

ساری وچون خدا همه پاک و بی ریا همه هستنه پهلوون با صفا و مهربون

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

♪♫♪♫♦♪♪♫

عشق من ساری خدا اگه جنگ باوو دادا جمع کمی شه جوونا شه جانه کمی فدا

عشق من ساری خدا اگه جنگ باوو دادا جمع کمی شه جوونا شه جانه کمی فدا

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من