متن آهنگ سبزه ای های های با نمکی جونم

 

♦♪ سبزه ای های های بانمکی جونم محلی قشنگی ♦♪

♦♪ حق داری های های فیسم کنی های های محلی قشنگی ♦♪

♦♪ حق داری های های فیسم کنی های های محلی قشنگی ♦♪

♦♪ خاطره ی های های شو بارونی های های ♦♪