متن آهنگ فقیری درده عاشقی هم درده

 

♪‼ کبوتر خیالم ره سر بوم یارم نا امید و بال زخمی اوی دیارم

♪‼ فقیری درده عاشقی هم درده خدایا ای روزگار چقدر نامرده

♪‼ کبوتر خیالم ره سر بوم یارم نا امید و بال زخمی اوی دیارم

♪‼ فقیری درده عاشقی هم درده خدایا ای روزگار چقدر نامرده

♪‼ فقیری درده عاشقی هم درده خدایا ای روزگار چقدر نامرده

♪‼ چقد من زمونه دل شکسن زیاده عاشقی و جیب خالی ویک نـیاین

♪‼ زمونـه نامرد غم وبار ای دلم که او کسی که ایخاسمش ر ولم که

♪‼ بمیره دلی که عاشق و فقیر بوی بد و حال او آدمی که یارش وش دیر بوی

♪‼ یه جا درد دیری یه جا هم که فقیری مثل تش ایسوزنـت بل تا بمیری

♪‼ فقیری درده عاشقی هم درده خدایا ای روزگار چقدر نامرده