متن آهنگ چنده بگردم آرزو کوه و بیابون

 

غروبا در فراق ته هنیشم تیناریی

بعد هزار بار هارشم عکس یادگاری

به یاد ته به عشق ته تنها بخوندم

نخامبه بی ته دلبرا زنده بموندم

چنده بگردم آرزو کوه و بیابون

چنده بگردم دلبرا کوچه خیابون

تووسه بیمه آرزو دیوانه مجنون

از دست ته من دلبرا بیمه دلخون

از دست ته من دلبرا بیمه دلخون

♫♫♫

چنده بگردم آرزو کوه و بیابون

چنده بگردم دلبرا کوچه خیابون

تووسه بیمه آرزو دیوانه مجنون

از دست ته من دلبرا بیمه دلخون

از دست ته من دلبرا بیمه دلخون

های امان امان بیمه آواره

های امان امان من نارمه چاره

های امان امان نکن ته برمه

های امان امان دل بونه پاره

♫♫♫

درخت آلبالو دنه دلبر گواهی

چنده من و ته دیمی شو تا صواحی

یتا خشه من دامها یتا ته دایی

اسا معلوم بیه دلبر ته بی وفایی

چنده بگردم آرزو کوه و بیابون

چنده بگردم دلبرا کوچه خیابون

تووسه بیمه آرزو دیوانه مجنون

از دست ته من دلبرا بیمه دلخون

از دست ته من دلبرا بیمه دلخون