متن آهنگ اینجا تهرانه یعنی شهری که

 

►♪ اینجا تهرانه یعنی شهری که

►♪ هرچی که توش میبینی با عث تحریکه

►♪ تحریک روحت تا تو آشغال دونی

►♪ می فهمی تو هم آدم نیستی یه آشغال بودی

►♪ اینجا همه گرگن می خوای با شی مثل بره

►♪ بذار چشم و گوشت و باز کنم من یه ذره

►♪ اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیست ش

►♪ خبری از گل و بستنیه چوبی نیست ش

►♪ اینجا جنگله بخور تا خورده نشی

►♪ اینجا نصف عقده این نصف وحشی

►♪ اختلاف طبقاتی اینجا بیداد می کنه

►♪ روح مردمو زخمی و بیمار می کنه

►♪ همه کنار همن فقیره و ما یه داره خفن

►♪ توی تاکسی همه می خوان کرایه ندن

►♪ حقیقت روشنه خودت و به اون راه نزن

►♪ روشن ترش می کنم پس بمون جا نزن