متن آهنگ آرام جان من باش ماه من باش

 

♪♫ نفس بکش برای من که جان توست تمام من

به پای تو نشسته قلب بیگناه من به همان جادوی چشمان تو سوگند ♪♪♪

♪♫ می آیم از هر جا که باشد زیبای من دل بیقرارم برایت

آرام جان من باش ماه من باش مانده در راهم ♪♪♪

♪♫ دلتنگم روی شالت گریه میخواهم

آرام جان من باش ماه من باش مانده در راهم ♪♪♪

♪♫ دلتنگم روی شالت گریه میخواهم

خیره ماندم بر در خانه اگر یادم کنی ♪♪♪

♪♫ یوسفم آید تو از این چاه آزادم کنی وای تو آرامم کنی شاید

آرام جان من باش ماه من باش مانده در راهم ♪♪♪

♪♫ دلتنگم روی شالت گریه میخواهم

آرام جان من باش ماه من باش مانده در راهم ♪♪♪

♪♫ دلتنگم روی شالت گریه میخواهم