متن آهنگ مره سفر نکوشته صدتا خطر نکوشته

 

ای نازنین یار ؛ مره سفر نکوشته ؛ صد تا خطر نکوشته

عجل بیموئه مه ور منه تی غم بکوشته

های برو نشو غریب و تنها بوومه

از یاری نادون من که هیچ وفا ندیمه

تی واری دلخواه من که هیچ کحا نئیمه یار نهیمه

های برو های نشو غریب و تنها بومه

از یار نادون من که هیچ وفا نهیمه

تی واری دلخواه من که هیچ کجا نئیمه یار نئیمه

‼‼‼

نا سر دارمه نا سامون درد دارمه نارمه درمون

ندومه چی بوویه یار تو بوی پشیمون

ای نازنین یار دوومه چنی بی صفایی

ای نازنین یار دوومه چنی با وفایی

ای نازنین یار درد مره چه دوایی یار دوایی

ای نازنین یار دوومه چنی بی صفایی

ای نازنین یار دوومه چنی با وفایی

ای نازنین یار درد مره چه دوایی یار دوایی

‼‼‼

چی بوئم از روزگار ؛ غم ره می دوش بشته بار

عاشقی اگه اینه دل چه نیرئینه قرار

جدایی تی نصیب الهی تی نووو نووو نووو

غریبی تی نصیب الهی نووو نووو نووو یار نووو

جدایی تی نصیب الهی تی نووو نووو نووو

غریبی تی نصیب الهی نووو نووو نووو یار نووو

بی وفا تنی یار الهی نووو نووو نووو یار نووو

‼‼‼

گل تی بو ره نارنه ؛ ماه تی سو ره نارنه

آفتاب لب نماشون ؛ تی رنگ و رو نارنه ای گل بهار