متن آهنگ اگه که من بدم اگه که خدا زده ام

 

اگه که من بدم اگه که خدا زده ام

اگه تو بری بهشت این باشه سرنوشت تو خوب و ما بد و زشت

اگه حق و رفیقت این جوری نوشته

من په به عشقت که فقط واسه رفتن به بهشته

اگه ما بدا مثل شما خاصیم خوب باشیم نشد بشه نشد

نشد ما ترو تمیز و گل و محجوب باشیم نشد بشه

چه انتظاری از یه ادم محکوم که خاست خوب باشه نشد بشه

زدن سرشو کردن وصله ناجور تنش نشد بشه ببین

این خدا تو رفیق مام بوده بپرس ازش

حالا که بات جوره بگو همو دیوونه و مجنونه

بگو همو که هر کاری کرد خودشو آب کشید

وایستاد جلوت گفت نونت

بگو حمید و حلال کنه اون شب خیلی مست بوده

میشناسه بگو بیای میام پیشوازت

نشونیم خواست بگو ته جهنم خونه دل ببین من خودم ته لاتم

تو دزدی هم همراته میگه نکن بده ولی وقت فرارم دسماته

شاید بش شک کردم ولی اون کورسوی امید ته دل یه الواته

ببین من خدام خیلی بچه لاته خیلی بچه لاته