متن مداحی چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

 

ای مادر ای مادر ای مادر چادرت را بتکان‌ روزی ما را بفرست

ای که روزی دو عالم همه از چادر توست

ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای مادر ای مادر ای مادر

من از خاک پای تو سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم

مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم

من از خاک پای تو سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم

مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم

مگیر از سرت سایه ی چادرت را پناهی از این خیمه بهتر ندارم

پناهی از این خیمه بهتر ندارم چادرت را بتکان‌ روزی ما را بفرست

ای که روزی دو عالم همه از چادر توست

ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر

من از خاک پای تو سر برندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم