متن مداحی مهدی رسولی چادرت را بتکان

 

‼ چادرت را بتکان روزی ما را برسان

‼ ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو

‼ من از خاک پای تو سر بر ندارم

‼ مگر لحظه ای که دگر سر ندارم

‼ مگیر از سرم سایه چادرت را

‼ پناهی از این خیمه بهتر ندارم

‼ بگیر از سر لطف جان مرا هم

‼ ببخشا اگر جان دیگر ندارم

‼ بخوانم به فرزندی ات که امیدی

‼ به غیر از دعاهای مادر ندارم

‼ فاطمه سوگند به پاکی تو

‼ بیرق ما چادر خاکی تو