متن مداحی خواب میدیدم منو اشک و حرم

 

آه از دوری آه از دوری هر شب هستم حرم تو

ولی میبینم که دوباره خوابم انگار وای از تکرار

من میترسم بمیرم نبینم حرم تورو از این غم میمیرم

بی تو هر بار خواب میدیدم

که به پای ضریح تو اشکای نم نم بارون میشه

من تو رویام میدیدم که دلم توی صحن تو آقا مهمون میشه

خواب میدیدم منو اشک و حرم تا سحر میمونیم تنهای تنها

من میگفتم همه درد و دلامو کنار ضریحت با تو آقا آقام آقام

دوست دارم کاری کردی تو با این دله خسته

تا نفسی هست از داغ تو خون میبارم

تو رویاهام میبینم که میام و رو قدمای تو آقا جون سر میذارم

من دل تنگم برا نیمه شبای حرم دم ایوون باز بی تابم

هر شب آقا به امید زیارت تو توی رویاهام میخوابم

من دلتنگم شب و روزمو فکر حرم میدونی پر کرده