متن مداحی خداوندا علمدارم نیامد یگانه یاور و یارم نیامد

 

خداوندا علمدارم نیامد یگانه یاور و یارم نیامد

خداوندا علمدارم نیامد یگانه یاور و یارم نیامد

کنار علقمه بابا چه دیدی عمود خیمه را از چه کشیدی

کنار علقمه بابا چه دیدی عمود خیمه را از چه کشیدی

امان ای دل ای دل ای دل حسین

امان ای دل ای دل ای دل حسین

بسوز ای دل ای دل ای دل حسین

بنال ای دل ای دل ای دل حسین