متن مداحی قمر قمر بخشنده و قمر قمر زیبا

 

کهف الورا قمر باب الرجا قمر بدر دجا قمر عزیز الله

مجنونی عشقش به خدا شرط ندارد هرکس ک شود عاشق او خبط ندارد

صد بار به مردم زده ام حرف دلم را دیوانگی ما به کسی ربط ندارد

قمر قمر بخشنده و قمر قمر زیبا قمر قمر پاینده و قمر قمر مولا

قمر قمر تابنده و قمر قمر غوغا یا عباس یا سیدی ای ماه شب قمر

ای با جذب قمر ای حق طلب قمر عزیزالله رب الادب قمر

تمثال رب قمر رب الغضب قمر عزیز الله عاشق به رهش جان و دلش را بگذارد

فردای قیامت همه حیران ک چه دارد در حلقه ی محشر ز وصالش سخن این است

دیوانگی ما به کسی ربط ندارد قمر قمر اعجازیو قمر قمر طوفان

قمر قمر طنازیو قمر قمر جانان قمر قمر ممتازیو قمر قمر سلطان

یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل

شمس ضحی قمر ای مه لقا قمر عشق خدا قمر

عزیزالله حامی دین قمر حصن حصین قمر شورآفرین قمر عریزالله

از روی تو حق قرص قمر را بنگارد یک اخم تو صد دشمن زندیق شکارد

خیل ملک از عشق تو مجنون شده،گفتند دیوانگی ما به کسی ربط ندارد

قمر قمر سرداریو قمر قمر سقا قمر قمر سالاریو قمر قمر صحبا

قمر قمر رخساریو قمر قمر سیما ماه ام بنین مه رو و مه جبینم