متن آهنگ یا حسین ثارالله یا اباعبدالله

 

یا حسین ثارالله یا اباعبدالله یا حسین ثارالله یا اباعبدالله

یا حسین ثارالله یا اباعبدالله یا حسین ثارالله یا اباعبدالله

لطف حسین ما را تنها نمیگذارد حسین حسین حسین حسین

لطف حسین ما را تنها نمی گذارد گر خلق وا بگذارد او وا نمی گذارد

او کشتی نجات و کشتی شکسته ماییم مولا به کام غرقاب ما را نمی گذارد

هل من معین او را باید جواب دادن شیعه امام خود را تنها نمی گذارد

زهرا به دوستانش قول بهشت داده بر روی گفته ی خویش او پا نمی گذارد حسین

لطف حسین ما را تنها نمیگذارد گر خلق وا بگذارد او وا نمیگذارد