متن مداحی صبح روز سه شنبه من پا شدم

 

صبح روز سه شنبه من پا شدم من با دو چشم خیس

دیدم انگار توی این شهر هیشکی عین خیالش نیست

انگار نه انگار دیروز همینجا یکی خورد به دیوار

انگار نه انگار دیروز یه زن رو زدن بین انظار

انگار نه انگار دیروز یه بچه شهید شد با مسمار

دیروز آتیش امروز غربت فردا اما میرسه منتقم زهرا

این الطالب بدم الزهرا این الطالب بدم الزهرا

من امامی غریبم که فاطمه است تنها مامومم

راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم

انگار نه انگار ریختن سرش عده ای مردم آزار

انگار نه انگار انقد زدن دستش افتاده از کار

انگار نه انگار از ضربه چشمای یارم شده تار

بین غوغا خسته اما پای من وایساده بود زهرا

این الطالب بدم الزهرا این الطالب بدم الزهرا