متن مداحی گردان 118 تو سپاه 315

 

مدافعان زینبیم سینه زنان هر شبیم

پا رکاب حیدر و قاسم ابن الحسنیم

گردان118 دتو سپاه 315 سمت سوریه یک قدم جلو

شور و مستیه رمز 69 با اجازه از قاسم حسن یک قدم عقب یک قدم جلو

من غلام زینبم دنیامه زینب دیدن ضریح تو رویامه زینب

یا زینب مدد یا زینب ، یا زینب مدد یا زینب ، یا زینب مدد یا زینب

مدافعان زینبیم سینه زنان هر شبیم پا رکاب حیدر و قاسم ابن الحسنیم

گردان 118 تو سپاه 315 منه ایماندی رقیه جسمیمه جاندی رقیه آدی طوفاندی رقیه

ذکری طوفاندی رقیه رقیه بی بی دردیمه دوا رقیه بی بی معدن سخا رقیه بی بی جان سنه فدا

رقیه جان ذکر بارون رقیه به تنم جون رقیه دونه دونه درد منو تنها می دونه رقیه

گردان 118 تو سپاه 315 سمت سوریه یک قدم جلو شور و مستیه رمز 69

با اجازه از قاسم حسن یک قدم عقب یک قدم جلو

من غلام زینبم دنیامه زینبم دیدن ضریح تو رویامه زینب

یا زینب مدد یا زینب ، یا زینب مدد یا زینب ، یا زینب مدد یا زینب