متن مداحی گلی گم کرده ام میجویم او را

 

گلی گم کرده ام میجویم او را به هر گل میرسم میبویم او را

گل من یک نشانی در بدن داشت یکی پیراهن کهنه به تن داشت

گلی گم کرده ام میجویم او را به هر گل میرسم میبویم او را

گل من یک نشانی در بدن داشت یکی پیراهن کهنه به تن داشت

اگر جویم گلم در این گلستان به آب دیدگان میشویم او را

گل من یک نشانی در بدن داشت یکی پیراهن کهنه به تن داشت

حسین حسین حسین حسین