متن مداحی ساقی ساقی ای ساقی جام باده ی باقی

 

ساقی ساقی ای ساقی جام باده ی باقی

هی بریز و مستم کن از شراب مشتاقی

از شراب از شراب از شراب مشتاقی

باده ی پیاپی ریز جام باده کن لبریز

ساقیا نشاط آور مطربا طرب انگیز

مطربا مطربا مطربا طرب انگیز

مستم از سبوی تو دل در آرزوی تو

کی شود که بنشینم دمی روبروی تو

روبرو روبرو دمی روبه روی تو

یک نظر نگاهم کن بیخود و تباهم کن

ساقیا خمارم من مست و رو به راهم کن

روبراه روبه راه مست و رو به راهم کن

ای که معدن نازی ای که مست و طنازی

بیش از این عزیز من با دلم نکن بازی

بگشا در میخانه ای حضرت جانانه

دیوانه و مستم کن مستم کن و دیوانه

مستم کن و دیوانه مستم کن و دیوانه

چشم ما و روی تو دست ما به سوی تو

مست و بیخود افتادم دلبرا به کوی تو

دلبرا دلبرا دلبرا به کوی تو

باده ی پیاپی ریز جام باده کن لبریز

ساقیا بده جامی زان شراب پنهانی

تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی

زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی

علی علی یا حیدر علی علی یا حیدر