متن مداحی دلبر دلش گرفته دلدار گریه کرده

 

دلبر دلش گرفته دل‌دار گریه کرده دلبر دلش گرفته دل‌دار گریه کرده

عاشق همیشه وقت دیدار گریه کرده به آشتى بنده مشتاق تر خدا بود

از توبه گنهکار غفار گریه کرده درد مریض را جز درد آشنا نفهمید

گاهى طبیب هم با بیمار گریه کرده شرمنده از گناهان دانى مثال ما چیست

خانه خراب زیر آوار گریه کرده یک شهر را دعاى یک مست زنده کرده

مستى که در مناجات هشیار گریه کرده در کسوت گدایى حرفى بلد نبودیم

سائل همیشه جاى اصرار گریه کرده با گریه طفل هرچه که خواسته گرفته

حاجت گرفته کودک هربار گریه کرده ما را فقط دعاى زهرا نجات داده

مادر براى طفلش بسیار گریه کرده بر حال مادر ما در بین آتش و خون

دیوار دم گرفته مسمار گریه کرده کفاره ی گناه ما را حسین داده

ارباب بین گودال خونبار گریه کرده کف میزدند لشکر قلب رباب میسوخت

او بین خنده هاى اغیار گریه کرده گهواره بعد اصغر در دست ابن سعد است

گهواره در حراج بازار