متن مداحی دستمو رها نکنیا به علی به علی به علی

 

♪‼ دستمو رها نکنیا به علی به علی به علی

♪‼ سفرمو جدا نکنیا به علی به علی به علی

♪‼ تنها سر پناه منیا مادر مادر مادر

♪‼ ما رو کربلا ببریا مادر مادر مادر

♪‼ دست رد به من نزنیا مادر مادر مادر

♪‼ مادر امام حسنیا مادر مادر مادر

♪‼ میشنوی صدا حسنتو مادر مادر مادر

♪‼ میدیدم که میزدنتو مادر مادر مادر

♪‼ هیچکی نیستش عین من و تو مادر مادر مادر

♪‼ این یه راز بین من و تو مادر مادر مادر

♪‼ چادرت رو خاک کشیده شد مادر مادر مادر

♪‼ رنگ و روم چقدر پریده شد مادر مادر مادر

♪‼ من شدم عصای مادرم کوچه کوچه کوچه

♪‼ کاش نیفته دیگه گذرم کوچه کوچه کوچه

♪‼ انتهای کوچه میرسه گودال گودال گودال

♪‼ بین قتلگاه بدنیه پامال پامال پامال

♪‼ قتلگاه و دور و بر تو ای وای ای وای ای وای

♪‼ دست به دست میگرده سر تو ای وای ای وای ای وای

♪‼ ای خدا ببین چه خبره گودال گودال گودال

♪‼ نیزه ها برا یه نفره گودال گودال گودال

♪‼ بین مقتل یه مادره بی حال بی حال بی حال

♪‼ پیرمردا با عصا میرن گودال گودال گودال

♪‼ حسین وای وای وای حسین وای وای وای

♪‼ دستمو رها نکنیا‌ به علی به علی به علی

♪‼ سفرمو جدا نکنیا به علی به علی به علی

♪‼ تنها سر پناه منیا مادر مادر مادر

♪‼ ما رو کربلا ببریا مادر مادر مادر