متن نوحه دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده

 

► دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده ◄

► اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده ◄

► لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب ◄

► جان آقا سنه‌ قربان آقا سید العطشان آقا جان آقا سنه‌ قربان آقا سید العطشان آقا ◄