متن مداحی دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد

 

دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد چشم حرامی با حرم رو به رو شد

بیا برگرد خیمه ای کس و کارم منو تنها نگذار ای علمدارم

آب به خیمه نرسید فدای سرت