متن آهنگ از همون اولش خیلی بینمون فرق بود

 

از همون اولش خیلی بینمون فرق بود

من عاشق بارون بودم اون عاشقه برف بود

من خیلی آروم بودم اون خیلی پر حرف بود

وای نگذریم از حق خیلی خوش قلب بود