متن آهنگ شو سیگار روزم سیگار

 

وی شو سیگار روزم سیگار خوراک سیگارم

و یه گلی کرده خرابم گلم گلم گلم های گل بی خارم

خدا دونه پیغمبر مو دوسش دارم

بی تا بریم های خونه همون های خونه ی خوتونه

و هرکسی وای پرسم کنه وای ایگم مهمونه