متن آهنگ گل بیو پی مو بیشیم طبیب دردم

 

گل بیو پی مو بیشیم طبیب دردم

امیدوارم سرزنی بعد خوت نگردم

گل بیو پی مو بیشیم طبیب دردم