متن آهنگ بارون خشی ایا دای دل وخروشه

 

بارون خشی ایا دای دل وخروشه بارون خشی داره ایا دایی دل و خروشه

اسبم زین بکنین دل مهس کلوشه اسبومه زین بکنید دل مست چلوشه

شکر خدایی تونم داد عشق نشون دل داد هی یالا یالا یالا دسماله بالا بالا

هی یالا یالا یالا بگین مبارکه بالا صبح وزی افتو زنون دای ایرم و مالش

صبح وزی افتو زنون دای ایرم و مالش وو خدا خاس ایکنم دای زیتر بیارش

وو خدا خاس ایکنم دای زیتر بیارش شکر خدی تنم دا عشق نشون دل دا

هی یالا یالا یالا دسماله بالا بالا هی یالا یالا یالا بگین مبارکه بالا

وش گفتم که عاشقم گل بورگه تکون دا وش گفتم که عاشقم گل پر که تکون دا

تا که دی مو ایخومش گل عشق نشون دا تا که دی مو ایخومش گل عشق نشون دا

شکر خدایی تونم داد عشق نشون دل داد هی یالا یالا یالا دسماله بالا بالا

هی یالا یالا یالا بگین مبارکه بالا دام پیام ا قاصدی گل مال خور کو

دام پیام ا قاصدی گل مال خور کو گل وری سی دعوتی های چارقده سر کن

گل وری سی دعوتی های چارقده سر کن شکر خدایی تونم داد عشق نشون دل داد

هی یالا یالا یالا دسماله بالا بالا هی یالا یالا یالا بگین مبارکه بالا