متن آهنگ در حق منه عاشق همیشه بد هاکردی

 

امان زار امان از دست یار امان

نارمه قرار امان یار چشدار امان نارمه قرار امان

شب تاره بیقراره این ریکا تا خود صبح تسه بیچاره

نارمه چاره این بیچاره اتا خواهش دارمه ته برو دباره

در حق منه عاشق همیشه بد هاکردی

تا خواسمه بخونم گوشی ره قطع هاکردی گوشی ره قطع هاکردی

من خجالتی بما مه رو ره کم هاکردی

لب مشت خنده داشتما دل پر غم هاکردی دل پر غم هاکردی

♪♪♪♪♫♪♪♪♪

یار جانی هستی روانی شه مره باعثه دل تره خوانی

کجه شونی تو چی ر مونی همه گننه آهوی وحشی ر مونی

در حق منه عاشق همیشه بد هاکردی

تا خواسمه بخونم گوشی ره قطع هاکردی گوشی ره قطع هاکردی

من خجالتی بما مه رو ره کم هاکردی

لب مشت خنده داشتما دل پر غم هاکردی دل پر غم هاکردی

♪♪♪♪♫♪♪♪♪

هسمه دهاتی نو مجا قاطی من شه تنها عرق خرما تو دووش پارتی

تو ساتی ونه بلاتی بی ادبی نبوشه اتا کم بی ذاتی تو بی ذاتی

در حق منه عاشق همیشه بد هاکردی

تا خواسمه بخونم گوشی ره قطع هاکردی گوشی ره قطع هاکردی

من خجالتی بما مه رو ره کم هاکردی

لب مشت خنده داشتما دل پر غم هاکردی دل پر غم هاکردی