متن آهنگ جواد نکایی چلچلا

 

چلچلا پر بزن ته بال قربون بهاره چلچلا زخمی بوومه

مجنون بدون لیلی بدیمه بهار چلچلای دور بوویمه تنهای دور

از ته دلبر بی وفایی بدیمه خده رسمای عاشقی بدیمه

ته بی وفایی دور شوی تنهایی دور

چلچلا پر بزن سمسکده سر بزن هیکل ورزشی ره امشو منه بر بزن

چلچلا پر بزن سمسکده سر بزن

یاری ممدی ره امشو منه بر بزن چلچلا پر بزن شهر ساری سر بزن

مهدی شمشیر ونده امشو منه بر بزن

چلچلا پر بزن سالاری مردی ره امشو منه بر بزن

چلچلا پر بزن پهلون مردی ره امشو منه بر بزن

چلچلا پر بزن سامان سعیدی ره امشو منه بر بزن