متن آهنگ چشم آبی من کمون ابروی من

 

تنی دیوانمه عاشق تمه تنی دیوانمه عاشق تمه

اگه نییی می ور خل خلی کمه های

چشم آبی من کمون ابروی من تی رنگ دکتوو مگه درنه تی جور

مگه جادوگری بیمه روانی پری دریایی تو هستی بهترین دل من

دل من فرش زیر پات زیر قدمات هزار آهنگ خومه بیه یار دباره

آدم و هوا من و تو لیلی و مجنون من و تو

شیرین و فرهاد من و تو یوسف زلیخا من و تو

سالار دریا من و تو ناصر و پوریا من و تو

عاشق دریا من و تو جنگل و صحرا من و تو

♪♪♪♫♪♪♪♫♪♪♪

اتا یار دارمه گیسو کمنده یار مه دل پسنده

اتا یار دارمه گیسو کمنده یار مه دل پسنده

شال ونه دیم رو کی کنده خنده برمه کیلوی چنده

خیلی لجباز و هسته یه دنده مجا علاقمنده

شاه پریونه مه دلبر شاه پریونه مه دلبر

و نازک ابرو کمونه شاه پریونه مه دلبر

♪♪♪♫♪♪♪♫♪♪♪

توپ چمر هاکرده کل مازرون عراقی دتر

توپ چمر هاکرده کل مازرون عراقی دتر

خیلی هاسه گرون بیه تموم عراقی دتر

عراقی دتر تو شونی سفر درد دره می دل

♪♪♪♫♪♪♪♫♪♪♪

گوش هاده چی گمه اینجه مازندرونه

گوش هاده چی گمه اینجه مازندرونه

از تبار کوروش رستم و پهلوونه

از تبار کوروش رستم و پهلوونه

ها دادا ها دادا برار برار قربون

اینجه مازندرونه هسته نگین ایرون

ها دادا ها دادا برار برار قربون

اینجه مازندرونه هسته نگین ایرون