متن آهنگ هوا طوفانی بوه دلبر روانی بوه

 

ای جانا جانا یارا جانا ، من و می یار درد با هم بوه رها

من و تی سر با هم هیچوقت نوه جدا

من و تی سر با هم هیچوقت نوه جدا

دره میرمه دلبر ، در نینه می صدا ؛ تی عاشق بومه نکردمه گناه

تی عاشق بومه نکردمه گناه

هوا طوفانی بوه دلبر روانی بوه ؛ اسا دل یاغی بوه تنهای وحشی بوه

اشمه ساعت ره هوا بوه غروب ؛ چنی دیر هاکرده می دل دره آشوب

چنی دیر هاکرده می دل دره آشوب

دیگه هیچکس نینه می ور نوونه محبوب

شی دلی دردی سه هر شو خرمه مشروب

شی دلی دردی سه هر شو خرمه مشروب

هوا طوفانی بوه دلبر روانی بوه ؛ اسا دل یاغی بوه تنهای وحشی بوه

من و می دلبر ویمی دل قراری می یار پر بزوئه بیه فراری

می یار پر بزوئه بیه فراری

نامرد یار چیسه انی بی یاری تیسه میرمه ولی ته بی وفایی

داشتی ادعا کوئه مردی منی دا کوئه همون ستاره ای که سو زوئه شبها کوئه

داشتی ادعا کوئه مردی منی دا کوئه همون ستاره ای که سو زوئه شبها کوئه

اشون شی دلبر ر من خو بدیمه بی وفا دلبر

تی چهره ره چشی جلو بدیمه بی وفا دلبر

تی سر ره روی شی بازو بدیمه بی وفا دلبر

شی قلب خسته ره کهو بدیمه بی وفا دلبر

اتا رفق دارم دوشی براره ، شه براره بمیرم