متن آهنگ شکارچی تو لس هاده

 

اشکار ونگ وا لو سر بموئه آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

شکارچی برنو دوش سر بموئه آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

وا دکته وای بهار بموئه آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

شوکا جا بمو چسه مه یار نموئه آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

بهار ماه نشو شکار آهو هسه وره مار

بهار ماه نشو شکار آهو هسه وره مار

♫♫♫♪♫♫♫

عاشقی چسه مره اسیر هاکردی آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

مه آزاد دله زنجیر هاکردی آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

خدایا هرگز این روزه ندیبوم آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

این عشق مه جانه یار پیر هاکرده آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

بهار ماه نشو شکار شوکا هسه وره مار

♪♪♪♪♫♪♪♪♪

خله سخته که تنها خو هاکنی آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

خله سخته که روزه شو هاکنی آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

خله سخته که هی آزادی بوو آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

زندون دله تسه رهایی بوو آشکارچی

شکارچی تو لس هاده شه خده نفس هاده

بهار ماه نشو شکار شوکا هسه وره ما