متن آهنگ گل رشیدم بعد از تو شکسته شد کمرم

 

گل رشیدم بعد از تو شکسته شد کمرم

سرت رو هر شب می بینم رو نیزه ها پسرم

سرت رو هر شب می بینم رو نیزه ها پسرم

منم منم اون که بعدِ تو آواره ی مدینه ام

منم منم اون که بعدِ تو آواره ی مدینه ام

نشسته آثار داغِ تو به صورتِ متینه ام

مدینه ام سینه زن شده با موجِ گرداب سینه ام

ای گل پَر پَر من گل مُستر من گل بی سر من

ای گل پَر پَر من گل مُستر من گل بی سر من

ای گل پَر پَر من گل مُستر من گل بی سر من

گل رشیدم بعد از تو شکسته شد کمرم

سرت رو هر شب میبینم رو نیزه ها پسرم

منم منم اون که بعدِ تو آواره ی مدینه ام

نشسته آثار داغِ تو به صورتِ متینه ام

مدینه ام سینه زن شده با موجِ گرداب سینه ام

ای گل پَر پَر من گل مُستر من گل بی سر من

ای گل پَر پَر من گل مُستر من گل بی سر من

ای گل پَر پَر من گل مُستر من گل بی سر من

بیاید کنارم زخمی های اومده ز سفر

بیاید کنارم زخمی های اومده ز سفر

بگید به مادر از طوفان کربلا چه خبر

به من بگید تویِ کربلا چی شد کنار عَلقمه

که عباسم روی نیزه ها همش میگفت یا فاطمه

که ذکر زهرا چو مرحمی به سوزش زخم قلبِ من

اون فارث العربه ، خیلی با ادبِ فاطمی نسبِ

اون فارث العربه ، خیلی با ادبِ فاطمی نسبِ