متن مداحی دامن آلوده و بار گناه آورده ام

 

دامن آلوده و بار گناه آورده ام

گر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام

گر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام

دامن آلوده و بار گناه آورده ام

گر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام

جان حسین سنه قوربان حسین

درده درمان حسین جان جانان حسین

هر که آرد تحفه ای در محضرِ مولای خود

من دو دست خالی و کوه گناه آورده ام

در کرم شه را گدا باید گدا را نیز شاه

من گدا دستِ گدایی سویِ شاه آورده ام

ناله ام در سینه اشکم بصر سوزم به دل

نامه ای چون دود آه خود سیاه آورده ام

هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست

بر امام مهربان خود پناه آورده ام