متن آهنگ لکنت میگیرم ب بگی عاشقمی اره

 

♪◄ اگه حالت بده بیا خوبش کنم غمهِ رو ازت دورش کنم

♪◄ چشِ حسودا رو کورش کنم خوبی بدجور

♪◄ این حال خوب و باعثش تویی قلبمو نکنه ولش کنی

♪◄ تو میتونی عاشقش کنی ، این دلو بدجور

♪◄ لکنت میگیرم بگی عاشقمی آره

♪◄ شب تاریکو روشن میکنی ماه منی آخه

♪◄ اگه یه جای امن میخوای بیا قلبِ خودم هست

♪◄ دیدی چیکار کردی با قلبِ من عاشق شدم رفت

♪◄ لکنت میگیرم ب بگی عاشقمی آره

♪◄ شب تاریکو روشن میکنی ماه منی آخه

♪◄ اگه یه جای امن میخوای بیا قلبِ خودم هست

♪◄ دیدی چیکار کردی با قلبِ من عاشق شدم رفت

♪◄ گفتنیا رو گفتم پس عوض نشو لطفا

♪◄ بی تو نه عمرا تو وجود منی عُمرم

♪◄ وقتی رو زمین کلا شبیه تو نیست اصلا

♪◄ وقتی راه میری پیشم تو چشم تری از من

♪◄ لکنت میگیرم ب بگی عاشقمی آره

♪◄ شب تاریکو روشن میکنی ماه منی آخه

♪◄ اگه یه جای امن میخوای بیا قلبِ خودم هست

♪◄ دیدی چیکار کردی با قلبِ من عاشق شدم رفت

♪◄ لکنت میگیرم ب بگی عاشقمی آره

♪◄ شبِ تاریکو روشن میکنی ماه منی آخه

♪◄ اگه یه جای امن میخوای بیا قلبِ خودم هست

♪◄ دیدی چیکار کردی با قلبِ من عاشق شدم رفت

♪◄ لکنت میگیرم ب بگی عاشقمی آره

♪◄ شبِ تاریکو روشن میکنی ماه منی آخه

♪◄ اگه یه جای امن میخوای بیا قلبِ خودم هست

♪◄ دیدی چیکار کردی با قلبِ من عاشق شدم رفت