متن حلالم کو تو ای ننه دارم میرم از ای دیار

 

حلالم کو تو ای ننه دارم میرم از ای دیار

شفق صبح که برسه سرم میره بالای دار

ننه گیره نکو برام دردت بیوفته تو چشام

لحظه ای که اعدام میشم بوس چشت نکو نگام

به اونی که عشقه منه بگین ازم دل بکنه

بگین شده نصیب خاک ای قورستانه جای منه

بشش بگین پنج شنبه ها قرارمان سر مزار

یه گل سرخی بیاره بگین سر قورم بزار

خداحافظ تکه برار هوای ننه مو داشته باش

دستم ای این دنیا کوتاس مَ شدم خاک زیر پاش