متن آسمون زمین بیاد میخوامت خیلی زیاد

 

♪♪ بهار زندگیمی تو نمی خوام که خزون بشه

♪♪ بهار زندگیمی تو نمی خوام که خزون بشه

♪♪ نمی خوام بگذرم ازت حتی دنیام جهنم شه حتی دنیام جهنم شه

♪♪ بیا و باز نخون با من حدیث این جدایی رو

♪♪ بیا و باز نخون با من حدیث این جدایی رو

♪♪ نریز اشکاتو باز خون غزل هم صدایی رو غزل هم صدایی رو

♪♪ آسمون زمین بیاد میخوامت خیلی زیاد

♪♪ کوری چشم دشمنان دنیامو میریزم به پات

♪♪ آسمون زمین بیاد میخوامت خیلی زیاد

♪♪ کوری چشم دشمنان دنیامو میریزم به پات

♪♪ شبای پر ستارمی دلم به عشق تو خوشه

♪♪ شبای پر ستارمی دلم به عشق تو خوشه

♪♪ نمیشه از تو بگذرم نبودت دل رو میکشه نبودت دل رو میکشه

♪♪ فقط به خاطر عشقی که سایه غم آورده

♪♪ فقط به خاطر عشقی که سایه غم آورده

♪♪ بسه ای دل بسه ای دل شدی دیگه یه دل مرده شدی دیگه یه دل مرده

♪♪ آسمون زمین بیاد میخوامت خیلی زیاد

♪♪ کوری چشم دشمنان دنیامو میریزم به پات

♪♪ آسمون زمین بیاد میخوامت خیلی زیاد

♪♪ کوری چشم دشمنان دنیامو میریزم به پات