تکست صحرایی کیجا تو هستی محرم راز من

 

مه چشی سویی گِل شب بویی

شاه پری قصه ها کمندِ گیسویی

همه دریانه و تو چشمه سره اویی

ماه بانویی ، یار خش رویی

مه چش بی تو خو نشونه مه چشه خویی

مه دل کوهه کیمه و تو وارشی شویی

نبضِ احساسی من دلبر لجبازی مِن ضربان عاشقی من غزل سازیمه

صحرایی کیجا تو هستی محرم راز مِن

تی دلبخواهمه من ته شیدامه

تره که دارمه شی ور مازرونی شاهمه

قصه گویِ شبهای پلنگ و مینامه

تی پا استامه کجوری ریکامه

آسمون بواش تی بنه سری روجامه

شهزاده رویایی تی قصه هامه

نبض احساسیمه دلبر لجبازیمه

ضربانِ عاشقی من غزل سازه مِن

صحرایی کیجا تو هستی محرم رازِ مِن

تو می ارباب من ته رعیت جان دلخواه با معرفت

مه چشی شبنم وارشی نم نم

جفت شیش بیاردمه که تو بوی مه همدم

آسی دل مه دست دره می دل دنیه غم

عاشقیتم هوا و آدم من و تو می هیچکس دنیهِ امی چم

میوه ممنوعه ره خرمی اما با هم

نبض احساسیمه دلبر لجبازیمه ضربان عاشقی من غزل ساز مِن

صحرایی کیجا تو هستی محرم راز من