متن ترانه جاده ونوش ره هاکنم گذر

 

می چلچلای خِش خون امشو بوی مه مهمون

مه کل چو خنه ای سه امشو کلی هاکردی ایوون

من خومه آروم آروم تو پر بزن آسمون

چلچلا دیگه وسته می جوونی بوه توم

چلچلا دیگه وسته می جوونی بوه توم

چلچلا کجه شونی بی مِن دیوانه وونی

درد و دل کمه تی جا علا هیچی ندونی

دِباره شهر نوشهر شورش بوه دعوا خاطر تی سیو چشم بوه

راه جاده ونوشی وارش بوه نامردی دل چی خش بوه

تیک تیک ساعتی دا امه رفاقتی دا شی عشقِ ابدی دا

جان خط بخردی خطی دا جان خط بخردی خطی دا

جاده ی ونوش ره هاکنم گذر بورم ریکای ونوشی ای ور

می پژمان طالب پور سالارِ پسر شی خسته گلی ره سر هادامه سر

هر جا هنیشم رَفِق تی وری مزیر نوونه رفیق بد مثال ورگه که دستیر ننوونه

مگر دلبر من تی دیوانه نیمه آفتاب روز من تنی سایه نیمه

برو دلبر تیسه آواره بیمه تیسه غمگینترین ترانه بیمه

اشک صورت چشی سو ره بورده من و یاری گفت و گو ره بورده

فقیری می رنگ رو ره بورده خنه ای کور کوره سو رِ بورده

عاشق تر از شی دل من دل ندیمه دل و دلبر ا می دلبر

شی یار ره نوشهر دم پل بدیمِ دل و دلبر ا می دلبر

ونی دست من شاخه ی گل بدیمه دل و دلبر ا می دلبر

خواستی بوری تره دو دل بدیمه دل و دلبر ا می دلبر

آهای رفیق روز تنگ می قلب ره بزویی تفنگ

حال خرابه ساقی امشو مشت هاکن پیکِ شرابه

ها رفق بیار دلبری عکس قاب ره اون که دره یاری ور می رفق فابه