متن آهنگ محلی چینه چینه چینه تومانه

 

♪♪♪ تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم

♪♪♪ جوانان را دکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم

♪♪♪ تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم

♪♪♪ جوانان را دکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم

♪♪♪ می مشته صغری لاکوی می مشته کبری لاکوی

♪♪♪ می مشت احمد لاکوی می مشت صابر لاکوی

♪♪♪ همه تی امرا بدت می امرا قهرم یار

♪♪♪ همه تی امرا بدت می امرا قهرم

♪♪♪ چینه چینه چینه تومانه چینه چینه چینه تومانه

♪♪♪ رودخانه آب روانه رودخانه آب روانه

♪♪♪ نمک نمک دانی تو آستانه بادامی تو نمک نمک دانی تو آستانه بادامی تو

♪♪♪ تازه بچیم خربزه آخ چقدر بامزه تازه بچیم خربزه آخ چقدر بامزه