متن نداره این دنیا وفا نداره نه

 

نداره این دنیا وفا نداره نه ، ظلم نکن دُنیا صفا نداره نه

چه سود از این دنیا ، که آخرش ما هم ، اسیر خاکیمو بقا نداریم نه

خوشیم و بی ارزش گریه داره این حال ، ظلم می کنیم هر دم میریم رو به زوال

من میخورم اما چاره ای نیست باید ، نفس کشید طاقت تا تموم شه شاید

♪►♪►♪►

خیلی حرفا هست که باید شنید اما ، اینقدر درگیریم نمی فهمیم روزا

میگذرن و میرن ، ما همچنان اینجا ، مشغوله دنیاییم ، وای به حال ما وای به حال ما

خوشیم و بی ارزش گریه داره این حال ، ظلم می کنیم هر دم میریم رو به زوال

من میخورم اما چاره ای نیست باید ، نفس کشید طاقت تا تموم شه شاید